ברוכים הבאים, אורח

נושא: היומן שלי 3308 צפיות

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121791

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

חג שמח.
נקי 3 יממות ועוד 12 שעות ב"ה
נותרו 3 יממות ועוד 12 שעות לשבוע נקי.
ועוד 26 יממות ו12 שעות לחודש נקי.

עברו עלי ימים טובים.. זה עתה צלולה דעתי השפויה, ונמאסת דעתי המשובשת.
אני יודע, ראיתי הרגשתי..
שבין רגע יכולם להתהפך היוצרות.. 
יש מדרש שאומר שהקב"ה מתחרט שברא את יצר הרע..
בנערות כל נפילה הייתי קורא את המדרש הזה, הגעתי למצב שאני יודע אותו בעל פה..
בעיני הוא מדבר על ההתמודדות בדיוק בצורה נפלאה.

אביא פה את המדרש הזה זה בדף נב: במסכת סוכה (הדגשתי קטעים נבחרים):

"וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרו והלא דברים ק"ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה"ר שולט בהם על אחת כמה וכמה הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא ורבנן חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצה"ר שנהרג בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג היינו דכתיב (זכריה יב, י) והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג האי הספידא בעי למעבד שמחה בעי למעבד (פירוש: היה צריך לשמוח שיצר הרע נשחט, אז למה ספדו?!) אמאי בכו כדדרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה ואף הקב"ה תמה עמהם שנאמר (זכריה ח, ו) כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא א"ר אסי יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר (ישעיהו ה, יח) הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו אומר לו הקב"ה שאל ממני דבר ואתן לך שנאמר (תהלים ב, ז) אספרה אל חוק וגו' אני היום ילדתיך (תהלים ב, ח) שאל ממני ואתנה גוים נחלתך וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש"ע איני מבקש ממך אלא חיים אומר לו חיים עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר (תהלים כא, ה) חיים שאל ממך נתתה לו וגו' דרש ר' עוירא ואיתימא ר' יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע שנאמר (בראשית ח, כא) כי יצר לב האדם רע מנעוריו משה קראו ערל שנאמר (דברים י, טז) ומלתם את ערלת לבבכם דוד קראו טמא שנאמר (תהלים נא, יב) לב טהור ברא לי אלהים מכלל דאיכא טמא שלמה קראו שונא שנאמר (משלי כה, כא) אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו וה' ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך ישעיה קראו מכשול שנאמר (ישעיהו נז, יד) סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי יחזקאל קראו אבן שנאמר (יחזקאל לו, כו) והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר יואל קראו צפוני שנאמר (יואל ב, כ) ואת הצפוני ארחיק מעליכם ת"ר ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה למקום שאין בני אדם מצויין להתגרות בהן את פניו אל הים הקדמוני שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו וסופו אל הים האחרון שנתן עיניו במקדש שני והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו ועלה באשו ותעל צחנתו שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל כי הגדיל לעשות אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולם כי הא דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא נקדים וניזיל באורחא אמר איזיל אפרשינהו מאיסורא אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא אמרי אורחין רחיקא וצוותין בסימא אמר אביי אי מאן דסני לי הוה לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה אזל תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער אתא ההוא סבא תנא ליה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר (בראשית ו, ה) רק רע כל היום 
(סיפור בעברית: אביי שמע את אותו הגבר אומר לאותה האשה נקדים ונלך בדרך, אמר לעצמו אביי אלך ואפריש אותו מאיסור, שלא יעשה אית האיסור.
הלך אחריהם 3 פרסות (בערך 18 קילומטרים)
הבחור והבחורה אמרו אחד לשני הדרך עוד ארוכה וטוב לנו ונפרדו לשלום
אמר אביי אם אני הייתי במעמד הזה לא הייתי יכול להציל את עצמי.
הלך, נשען על משקוף הדלת, והיה מצטער​ בא אותו הסבא (אליהו) ואמר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.)


אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שנאמ' (תהלים לז, לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח דכתיב (ישעיהו נה, א) הוי כל צמא לכו למים וכתיב (איוב יד, יט) אבנים שחקו מים אם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב (ירמיהו כג, כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן יצר הרע מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעולם הבא שנאמר (משלי כט, כא) מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון שכן באטב"ח של ר' חייא קורין לסהדה מנון רב הונא רמי כתיב (הושע ד, יב) כי רוח זנונים התעה וכתיב (הושע ה, ד) בקרבם בתחלה התעם ולבסוף בקרבם אמר רבא בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר (שמואל ב יב, ד) ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו אמר רבי יוחנן אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב שנאמר (הושע יג, ו) כמרעיתם וישבעו וגו' אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע גלות דכתיב (ישעיהו נב, ה) ועתה מה לי פה נאם ה' כי לקח עמי חנם וגו' כשדים דכתיב (ישעיהו כג, יג) הן ארץ כשדים זה העם לא היה ישמעאלים דכתיב (איוב יב, ו) ישליו אהלים לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו יצר הרע דכתיב (מיכה ד, ו) ואשר הרעתי אמר רבי יוחנן אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של ישראל"

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121794

 • מתרפא
 • רצף ניקיון נוכחי: 14 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1897

תודה רבה על המדרש הנפלא !!

העתקתי אותו לעצמי ואקרא בו אני נהנה ממנו מאוד!

תודה רבה!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121803

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72


חג שמח חברים יקרים!
חסדי ה' נקי 4 ימים ו4 שעות.


תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121811

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

שבוע טוב חברים
נקי 5 ימים ו13 שעות.
תחושות טובות, אבל היום עבר לי בראש הכיף שבתאווה.
התלבטתי עם לכתוב את זה כי אצל כמה אנשים ראיתי שאחרי שהם כותבים שקשה להם, עוברים כמה ימים ואז נפילה, ולכן חשבתי לעצמי שעולי מוטב לא לכתוב.
אבל כפי שאתם רואים בחרתי לכתוב.
בכוחות שה' נותן לי אני מכריע שהמגמה תשתנה, והתאווה גם לא תקרוץ לי.
שבת שלום

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121842

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

הי,
נקי 6 ימים ו15 שעות!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121856

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

היי, 
בחסד אל, אני נקי 8 ימים.
בדרכי אל חודש ימים,
בסך הכל זה עובר בטוב.
התחלתי תוכנית של אתר fortify, שהיא מאוד טוב ואני מקווה להמשיך אותה בשבוע הזה.
הלוואי ויהיה לי שבוע נקי.
יש לי סיפור שקשור למדרש הזה:

"כדדרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה"

אני זוכר פעם כשהייתי בתקופת נקיות של כמה חודשים.
חבר שאל אותי, תגיד מה צריך לעשות, אמרתי לו, מה הבעיה, מה שצריך לעשות זה פשוט להפסיק..
אני זוכר שבראש שלי באותה הזמן זה באמת היה פשוט וניסתי להעביר לו את המסר הזה.. לא צריך לעשות שום דבר מיוחד, רק להפסיק.
ז"א פעם הבאה שאתה חושב לעשות משהו לא בסדר, פשוט אל תעשה אותו, אני זוכר שראיתי את המבט שלו, והבנתי גם בעצמי שכנראה זה לאו דווקא כזה פשוט, אבל בכל זאת הרגשתי שזה המסר הנכון, רק אם אצליח להעביר אותו כמו שצריך, ושבאמת זה דבר פשוט שהוא החבר שלי מסבך אותו.
היום כמו לחבר שלי זה נראת לי מחשבה נאיבית, ההתגברות היא דבר כל כך קשה.

אולי זה מה שמובא במדרש שהבאתי שהרשעים אומרים איך לא כבשנו את חוט השערה, בעצם המדרש אומר לנו-  באמת באמת- זה חוט שערה.
נראה לי זה נכון במובן מסויים, וזה נקודת מבט מועילה.

שבוע טוב!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121858

 • יהודי מתוק
 • רצף ניקיון נוכחי: 93 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 526

יפה מאד אחי ושיהיה לך המון בהצלחה בעזרת ה'!!!
דווקא אני הבנתי עכשיו את המדרש קצת שונה כתבת שהמדרש אומר שהיצר הרע הוא כחוט וזה המסר שלו בשבילנו אבל המדרש גם אמר שהיצר נדמה כהר גבוה..
אולי לרשעים שאין להם מושג מה זה להתגבר על היצר בגאוותם זה נדמה להם כחוט השערה כאילו הם אומרים אם רק היינו רוצים באמת זה היה קלי קלות אבל האמת היא שלכבוש את היצר זה לא כזה פשוט זה הר גבוה כדברי הצדיקים וכדברי המשנה: "איזהו גיבור הכובש את יצרו" גיבור זה לא סתם תואר שנותנים לכל אחד שעושה דבר פשוט זה שמור לאלה שעושים מעשים גדולים..
סתם מחשבה שעלתה לי כשקראתי את המדרש..
בכל מקרה שנזכה כולנו להגיד באותו יום "היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה" 
שבוע טוב!!!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #121996

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

היי, 
יום שישי האחרון הייתה לי נפילה..
למה?, פשוט כמעה כמעה נפלתי.. לא ארד ליותר מדי פרטים..
לא עמדתי בכל ההתחייבויות שהיו לי.. קצת בניתי על זה שהאנרציה תגרום לי לא ליפול..
חשבתי שכח ההחלטה שלי חזק, לא השקעתי בעבודה מונעת הרבה..
הקשר עם ריבונו של עולם היה רופף..

כעת אני מרגיש שאני לא רוצה להרוס את תוכנית הפעלה שלי ואת הספירה, 
ולכן אספור בשבועיים הקרובים ימים עם נפילה אחת..
אז, היום אני נקי עם נפילה אחת שבועיים ו3 ימים..
בע"ה כשאגיע לחודש נקי עם נפילה אאפס לשבועיים נקיים.
בנוסך אני לוקח על עצמי לעבור בכל יום על ההתחייבויות והתאריכים..
ולבלות כשעה פתוכנית פורטיפי..
מחר בצהריים, אעבור כשעה על התוכנית שלי פה..
ואתפה לחצי שעה לתוכנית פורטיפי.
ובע"ה אשתדל לחזק את הקשר עם ריבונו.
שבוע טוב לכולם!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122001

 • ניסן
 • רצף ניקיון נוכחי: 497 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 422

היי
מחזק אותך, אל תפסיק לצעוד להחלמה.
מה הביא אותך לנפילה ביום שישי?
מניסיון, שיתוף וקבלת תגובות עוזר מאד

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122005

 • מתרפא
 • רצף ניקיון נוכחי: 14 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1897

אוהביםםם

זה מסתדר לי עם משהו אחר ששמעתי, שרשעים היצר הרע כמעט לא מתעסק בהם.. הוא מניח אותם לעצמם והם כבר חוטאים מבלי שהוא צריך להתערב..

ואילו על הצדיקים הוא פועל בשיא כוחו ותחבולותיו...

לכן יכול להיות שבסופו של תהליך הרשעים רואים אותו כהר קטן וצדיקים כהר ענק..

הם רואים אותו כפי שהוא השפיע עליהם ובמידה שהוא נלחם בהם..

השבוע חבר טוב עודד אותי.. ואמר לי שבעל התניא כתב פעם על אילו ש"יצרם מתגבר עליהם כתנור" ושעובדים בשוק ורואים את כל תועבות העולם.. הוא משווה אותם לבינוניים (מי שיודע בינוני בתניא זה דרגה מאוד מאוד גבוהה שכמעט שאין בדורינו כאלו) הוא אומר הלו הבינוני כמעט ואין לו יצר.. כמה התמודדות כבר נצרכה לו? ואילו לאלו שהיצר קם עליהם כל יום להפילם כמה מאבקים ומלחמות יש להם? ואפילו אם הם נופלים מידי פעם.. הרי שכל פעם שהם מתגברים על יצרם זה משהו שכמעט אף אחד אחר לא חווה...

בעלון משכן שילה של שבוע שעבר מובא מכתב מהסטייעפלר הקדוש, הרב יעקב קנייבסקי, שמישהו כותב לו בעצב על כך שהוא נופל בעבירה וכל המצוות שלו הולכות לסטרא אחרא...
הוא מסביר לו שם שזה לא נכון, זה דברים של קבלה מאוד גבוהים וזה לא הפשט שהשכר של המצוות מגיע אך ורק אליו.. אלא רק איזשהו סוג של הארת המצווה שהוא מפסיד.. אבל בכל מקרה הוא מסיים במכתבו, שבכל פעם שהוא כן מתגבר הדבר חשוב לאין ערוך!! ומחזיר חזרה המוןןן המון מהניצוצות שהוא איבד.. אפילו על ויתור קטן..

אותי זה מאוד חיזק לדעת כמה שווה כל ויתור קטן שלי אפילו אם אני נופל בסופו של דבר.. כל ויתור שווה הון!! וכל ויתור שלי זה משהו שלא כל אחד שאינו חולה או מכור מתמודד איתו ואין לי ספק שהקב"ה יודע ורואה ושזה שווה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים.

אוהבים.

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122009

 • יהודי מתוק
 • רצף ניקיון נוכחי: 93 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 526

מתחבר לספירה המיוחדת שלך כמה ימים נקי וכמה נפילות היו בתוכם..
לפעמים אחרי שנפלנו ואיפסנו את הספירה אנחנו חושבים כאילו כל הימים שהיינו נקיים לא שווים כלום כי נפלנו בסוף, למה במצוות אחרות היחס שלנו אחר ומאוזן?! כל יום נקי הוא הישג בפני עצמו ושום נפילה לא תמחק אותו.. בוודאי שהשאיפה היא לא ליפול בכלל אבל לראות גם את ההצלחות שלנו ולא להלקות את עצמנו כל הזמן אם נפלת יום אחד ושבע עשרה ימים היית נקי והרי ידוע שמרובה מידה טובה בחמש שעות יוצא שהיחס הוא 1 מול 8,500 וואוו זה מטורף אחי ואם תצליח להישאר חודש נקי עם נפילה אחת אז זה 1 מול 14,500..
אני לא באמת יודע איך זה עובד אצל אלוקים אבל זה הכיוון הכללי נראה לי..
בהצלחה רבה!!!

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122015

 • יהודי מתוק
 • רצף ניקיון נוכחי: 93 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 526

תיקון: מרובה מידה טובה בחמש מאות

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122019

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

היום אני נקי עם נפילה אחת שבועיים ו4 ימים.

איזה כיף לתגובות המחזקות..
משום מה חשבתי שאנשים יגידו לי שאין כזה דבר לספור ימים עם נפילה.
והאמת ששמחתי על התגובות.

שאלו מה הביא אותי לנפילה בשישי..
אני לא יודע לאפיין בדיוק מה הביא אותי לנפילה..
אני חושב שיש דברים תכניים, ויש דברים מהותיים.
במישור התכני-
רציתי לראות איזה סרט ספיציפי..
נכנסתי לאתר של הסרט והיה לי "מעניין" לראות איזה סרטים יש שם עוד..
המוח שלי כאילו אמר לי, אין בעיה אתה רק רואה איזה סרטים יש שם..
לכאורה זה יכול להיות לגמרי תמים.. כך שאני לאט לאט מתקדם בחיפוש שלי אחר תאווה... אבל עם איצטלה של כאילו עושה שום דבר לא בסדר..
באיזשהו שלב ברור שזה לא בסדר מה שאני עושה אבל אני אומר לעצמי..
אוקי רק קצת... ואני יחזור לעולם.. והפלא ופלא- נפלתי..

במישור המהותי-  המקום הנפשי שלי הוא של לא ליפול.. ולא של איזה מדרגה רוחנית וטהורה יותר.
לא הרגשתי שאני מתקדם רוחנית, התפילות שלי היו דיי מאוד חפוזות.
ואני לא הרגשתי שיש  לי איזה תובנה עקרונית שאמורה לגרום לי לא ליפול..
מצד שני חשבתי לעצמי שיש לי את הכח להתגבר ומה שאני עושה זה פשוט לא ליפול.. לא צריך עוד שום דבר בשביל זה.. התוודתי לדעת שזה מחזיק.. אבל מחזיק רק קצת..

מישור הפעולה שלי:
במישור התכני- 
אני לא רואה את עצמי חוסם את עצמי כרגע באופן יותר חזק מהמצב עכשיו...
אני רוצה להשאיר לי את אותו מרחב פעילות רשת וכו', אבל הייתי רוצה איכשהו לעבוד על זה שפעם הבאה שאני רואה סרט או משהו כזה אני לא הולך על האופציה ה"תמימה" של לבדוק איזה סרטים יש שם..
אני הייתי רוצה לחשוב על משהו בתודעה שלי שאני יכול לשנות או לשפר,
כך שפעם הבאה אני לא אגרר לדבר כזה..
אני זוכר שפעם ראיתי באיזה אתר תרגולים מסויימים להתמודדות עם נפילה..
נראה לי זה עבד דיי טוב אבל אני לא זוכר מה זה היה בדיוק..

זהו לבנתיים,
מאחל לכם יום טוב וחג עצמאות שמח..

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122060

 • oozukimri
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • הודעות: 72

היי, היום אני נקי עם נפילה שבועיים ו5 ימים.
אכן היצר קיים ונמצא, מאוד אשמח שיעבור ממני. 
רק להיום.

תגובה: היומן שלי לפני 2 שנים, 5 חודשים #122062

 • beliver
 • רצף ניקיון נוכחי: 10 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 344

המון בהצלחה אח יקר.
מאמין בך.

זמן ליצירת דף: 0.78 שניות

Are you sure?

כן